123456


123457 


    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັທີ່ 30 ກັນຍາ 2019 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເປີດພິທີຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການກົດໝາຍ ຂອງສານປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂມາດຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມະຕິ 0132 ວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນຕຸລາການ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ຄໍາພາ ແສງດາຣາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍ ປະທານສານປະຊາຊົນພາກ, ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຜູ້ພິພາກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນບັ້ນຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງທີ່ທົດສອບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງພະນັກງານສານປະຊາ ຊົນ ທີ່ຈະກ້າວເປັນຜູ້ພິພາກສາໃນອານາຄົດ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາ 20 ວັນ. ໃນການສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າພາກທິດສະດີກົດໝາຍ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 91 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກສານປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ, ຍິງ 25 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 66 ທ່ານ.  ຊຸດຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສຸດທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບພະນັກງານຂອງສານປະຊາຊົນ ທີ່ກ້າວໄປເປັນຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາໃນອານາຄົດ ເນຶ່ອງຈາກວ່າ ກ່ອນຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຜູ້ພິພາກສາເສຍກ່ອນ ຊຶ່ງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍຜູ້ພິພາກສາຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາເປັນຜູ້ທີ່ຕັດສິນຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບຄະດີ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາແກ່ສັງຄົມ, ການພິຈາລະນາຕັດ ສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອິດສະລະພາບຂອງພົນລະເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ທັກສະໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກຝົນລໍ່ຫຼອມທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນ ສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ ແລະ ຜ່ານການທົດສອບຕົວຈິງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ. 

 

 

ຂ່າວ: ອານຸພົນ ພົມຮັກສາ