ONE 9841


     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ຕູລາ 2018 ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ ໂຮງແຮມເມືອງແທ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ຽວກັບການຟອກເງີນ, ອາດສະຍາກຳທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ, ການເງິນດີຈິຕອນ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາສະບັບໃໝ່ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານສະບັບປັບປຸງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາຣາ ຮອງປະທານ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຣີຊາດ ຟິລິປາດ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະເທດລຸກຊຳບວກ, ປະທານສານປະຊາຊົນຈາກທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຜູ້ພິພາກສາ ສານປະຊາຊົນ ແຕ່ສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ມີຄສາມຮູ້ຄວາມສາມາດທັນໂລກໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອກົດໝາຍ ປະເທດລຸກຊຳບວກ.

 

ຂ່າວ: ອານຸພົນພົມຮັກສາ