IMG 2681


     ໃນວັນທີ 20 ຫາ 23 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ນຳໂດຽ ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາຣາ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປທອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສານເຄື່ອນທີ (Mobile-Court) ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດປະເທດຟີລິບປີ່ນ, ເຊິ່ງຖືກຕ້ອນຮັບ ໂດຽ ທ່ານ ອາໂດນໂຟ (Adolfo.s Azcuna) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດປະເທດຟີລິບປິ່ນ ພ້ອມຄະນະ. ໃນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົນຮຽນ ຫົວໜ້າສະຖາບັນໄດ້ລາຍງານ ຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕັ້ງ ສານເຄື່ອນທີ່ (Mobile-Court) ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສານດັ່ງກ່າວ ໂດຽການນຳໃຊ້ລົດເມຂະນາດໃຫຍ່ 1 ຄັນທີ່ໄດ້ປັບປຸງ, ດັດແປງ ໃຫ້ເປັນຫ້ອງປະຊຸມສານ 1 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງໄກ່ເກ່ຍຄູ່ຄວາມ 1 ຫ້ອງຢູ່ເທິງລົດບັດ ໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງລາວຮັບຊາບ; ຝ່າຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງລາວ ໄດ້ລາຍງານການດຳເນີນວຽກງານ ສານເຄື່ອນທີ່ຂອງລາວ ໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນລາວຍັງໄດເດີນທາງໄປເບີ່ງ ແລະ ສົນທະນາ ກັບຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານສູງສຸດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລົງໄປດຳເນີນການຕັດສິນຄະດີຕົວຈິງ ຢູ່ເມືອງ ດາກູປານ (DAGUPAN City) ໂດຽນຳໃຊ້ ລົດບັດຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຫ້ອງບັນລັງຕັດສິນຄະດີ ແລະ ເປັນຫ້ອງໄກ່ເກ່ຍຄະດີ.
     ຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງລາວເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຖອດໄດຫລາຍບົດຮຽນ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ເຮັດວຽກງານ ສາມສ້າງ ຕິດພັນກັບການຕັດສິນຄະດີ 3 ຂັ້ນ ແລະ ຈະເປັນການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ສານປະຊາຊົນເຂດໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ. ເປັນຕົນແມ່ນ ການນຳໃຊ້ລົດບັດລົງໄປຫາບ້ານປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນຫ້ອງເປີດປະຊຸມສານຕັດສິນຄະດີ; ດ້ານໜຶ່ງ ຖ້າດຳເນີນໄດ້ແບບນີ້ ແມ່ນ ເປັນວິທີການໜຶ່ງ ເພື່ອໂຄສະນາຊວນເຊື່ອປະຊາຊົນ ທາງດ້ານວຽກງານຕຸລາການ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົາໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບ, ສະໜູນ ຕໍ່ວຽກງານຂອງສານ ໃນການຕັດສິນຄະດີໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ.