ພິມ
ໝວດ: ຄຳພິພາກສາ ຄະດີແພ່ງ
ກົດເບິ່ງ: 10550

IMG

IMG1

IMG2

IMG3

IMG4