ພິມ
ກົດເບິ່ງ: 1662

(ຄວນໃຊ້Acrobat Readerເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)