ພິມ
ກົດເບິ່ງ: 2382

(ຄວນໃຊ້Acrobat Readerເພື່ອອ່ານບັນດາກົດໝາຍ)

 ບົດປາຖະກະຖາມູນເຊື້ອ36ປີສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

 ຄຳແນະນຳການປະກອບຄະນະສານຕັດສິນຄະດີ

 ຄຳແນະນຳການລົງຄຳຕັດສິນ ຫຼື ຄຳພິພາກສາໃຫ້ປະຕິບັດພາງ

 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈຳແນກບົດບາດການຮ່ວມກັນກະທຳຜິດ